Pracovisko klinickej psychológie, dopravnej psychológie a psychoterapie

 

 

Spoločnosť CEREBRUS-PSYCHE vznikla v roku 2011 transformáciou psychologickej ambulancie. S príchodom nových potrieb a nárokov, vyplývajúcich jednak z legislatívnych zmien, ale aj zo zmien v spoločnosti, sociálnych podmienok, životného štýlu, sa neustále prispôsobujeme požiadavkám, s ktorými sa na nás naši klienti obracajú. Neustále sa vzdelávame, využívame moderné, akreditované a štandardizované metódy, aby sme mohli našu prácu vykonávať v čo najvyššej kvalite.

 

 

 

 

priestor pri vyšetrení dopravnej psychológie  

 

 

Aktuálne spočíva ťažisko našej práce v diagnostickej a terapeutickej činnosti. Venujeme sa klinickej psychológii, dopravnej psychológii a psychoterapii. Na základe našich skúseností môžeme povedať, že návšteva psychológa predstavuje pre mnohých ľudí zvýšený stres, ktorý samozrejme súvisí so samotnou situáciou návštevy a obavami z výsledkov, no mnohokrát je zvýraznený aktuálnou osobnou alebo pracovnou situáciou klienta, jeho očakávaniami, vlastným sebahodnotením alebo určitým osobnostným nastavením.

 

 

Naše priority

Snažíme sa vytvárať také prostredie, v ktorom budú môcť naši klienti zažiť dôveru, bezpečie, čo im následne v prípade psychodiagnostiky umožní podať čo najlepší výkon alebo v prípade psychoterapie umožní nadviazať dobrú pracovnú spoluprácu pre riešenie aktuálnych ťažkostí a hľadanie vlastných zdrojov v zvládaní napr. náročnej životnej situácie. Pri našej práci dodržiavame zásady etického kódexu Slovenskej komory psychológov (www.komorapsychologov.sk) a Európskej asociácie pre psychoterapiu (EAP). Svoj čas organizujeme tak, aby sme zabezpečili čo najkratšie čakacie lehoty a ponúkli Vám termín v čo najkratšom čase.

 

 

 

Psychológovia

 

Mgr. Gabriela Šišková 

Klinický psychológ, dopravný psychológ a psychoterapeut. V roku 2004 ukončila vysokoškolské vzdelanie v odbore psychológia. Psychologickej činnosti sa venuje od roku 2005. Od roku 2012 pracuje v ambulancii klinickej a dopravnej psychológie v Trenčíne. Má ukončené špecializačné vzdelávanie v odbore klinická psychológia (SZU 2016),  dlhodobý psychoterapeutický výcvik v koncentratívnej pohybovej terapii (SSKPT, SIVP 2017), supervízny výcvik pre pomáhajúce profesie (Coachingplus 2022), vzdelávací program v biofeedbacku a EEG neurofeedbacku (ABC inštitút pre výcvik v KBT 2024). Naďalej sa terapeuticky vzdeláva formou odborných seminárov a supervízie. Okrem toho absolvovala viacero krátkodobých i strednodobých kurzov zameraných na psychodiagnostiku a psychoterapiu detí i dospelých (Rorschachova metóda u detí a dospelých, neuropsychologická diagnostika, Hand test, kurz autogénneho tréningu nižší a vyšší stupeň, kurz hypnózy, vzťahová väzba a pod.) Je členom Slovenskej komory psychológov, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a  Slovenskej spoločnosti pre koncentratívnu pohybovú terapiu. Odborný garant ambulancie pre klinickú psychológiu, certifikovanú pracovnú činnosť  - dopravná psychológia a psychoterapia. 

 
   

PhDr. Romana Bednárová

Psychológ. Absolvovala štúdium jednoodborovej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. 2012 ukončené postgraduálne vzdelanie rigoróznou skúškou. Doplňujúce vzdelanie - psychológ v zdravotníctve - Univerzita Palackého v Olomouci. Pracovala ako psychológ v Detskej psychiatrickej liečebni Hraň a v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde sa venovala najmä diagnostickej, poradenskej činnosti a bazálnej psychoterapii. Od mája 2019 pracuje ako psychológ v ambulancii klinickej a dopravnej psychológie. Absolvovala viacero kurzov a seminárov zameraných na psychodiagnostiku, poradenstvo a psychoterapiu: Rorschachova metóda, Kresba stromu, kresba postavy FDT, test apercepcie ruky, WAIS-III, krízová intervencia (OZ "D" Liberec), výcvik sociálne-komunikačných zručností 1,2, Sand Tray terapia. Zaradená do špecializačného štúdia v odbore klinická psychológia Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Frekventantka dlhodobého vzdelávania v psychoterapii podľa Virginie Satirovej.
   

Mgr. Lucia Bulková

Psychológ. Absolvovala štúdium jednoodborovej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pracovala ako psychológ na Psychosomatickej klinike AMEOS, Simbach am Inn (Nemecko), neskôr ako psychológ v Krizovom stredisku Dúha  a CDR Zlatovce. Má ukončený krátkodobý výcvik v individuálnej schématerapii. Je frekventantkou dohodobého vzdelávania v psychoterapii (KBT výcvik). 
 
Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia