Dopravná psychológia

Realizujeme vyšetrenia psychickej spôsobilosti pre vodičov v zmysle zákona o cestnej premávke v platnom znení v spojitosti s vyhláškou k tomuto zákonu (Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Naše pracovisko spĺňa kritéria na vybavenie prístrojovou technikou, sme oprávnení vyšetrovať psychickú spôsobilosť vodičov, inštruktorov autoškôl, vodičov s VRZ (právo prednostnej jazdy) a ADR (preprava nebezpečného tovaru).  Doklad o psychickej spôsobilosti vydávame na počkanie.

 

Psychologické vyšetrenie je povinné pre nasledovných:

 • žiadatelia o rozšírenie vodičského oprávnenia pre skupiny a podskupiny: C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE
 • držitelia vodičského oprávnenia skupiny a podskupiny: C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE (každých 5 rokov, po 65. roku každé 2 roky)
 • taxislužba, poštové služby, zasielateľstvo
 • vodiči na odporúčanie lekára (vodiči skupiny B nad 65 rokov, zdravotné indikácie)
 • inštruktori autoškôl
 • vodiči po zadržaní vodičského preukazu, pri odobraní vodičského oprávnenia a pri spáchaní 3 závažných priestupkov v priebehu 1 roka v zmysle zákona. Preskúmanie psychickej spôsobilosti je realizované na základe rozhodnutia dopravného inšpektorátu.
 • vodiči s právom prednostnej jazdy - VRZ motorových vozidiel (tzv. modré majáky).
 • vodiči motorových vozidiel s ADR - t.j. vodiči s nadrozmerným alebo nebezpečným nákladom.

 

Poskytujeme odborné poradenstvo pre vodičov, ktorí sa dopustili priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva.  

Odborné poradenstvo poskytujeme v zmysle platnej vyhlášky k zákonu o cestnej premávke (č. 361/2011 Z.z. § 31a, príloha 13a k vyhláške 9/2009 Z.z. )

 

Priebeh vyšetrenia alebo čo vás čaká:

Posúdenie psychickej spôsobilosti vodiča je vykonávané na základe psychologického vyšetrenia, ktoré je zamerané na zistenie výkonových zložiek psychiky, reakčného času, osobnostných charakteristík a iných schopností, ktoré vplývajú na bezpečné vedenie motorového vozidla. Vyšetrenia sa realizujú pomocou VTS (Vienna test system ) firmy Schuhfried.

 

 
     

Vyšetrenie vodičov – skupiny C1, C, D1, D, CE, C1E, D1E, DE - žiadatelia i držitelia

 

 • Na vyšetrenie sa objednajte vopred na konkrétny deň a hodinu.
 • Prineste si so sebou občiansky preukaz, vodičský preukaz.
 • Ak nosíte okuliare, prineste si ich so sebou.

Dĺžka vyšetrenia je závislá od celkového priebehu vyšetrenia, rýchlosti pracovného tempa, zvyčajne sa pohybuje v rozmedzí 1-1,5 hodiny.

Na vyšetrenie je potrebné prísť v dobrej psychickej a fyzickej kondícii, odporúčame dostatok spánku. Klient nesmie byť pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok. 

Psychologický posudok vydávame po ukončení vyšetrenia na počkanie.

Vyšetrenie je spoplatnené podľa cenníka.

 

 

 

 

 

Vyšetrenie vodičov – taxislužieb, zasielateľských služieb, poštových vozidiel

 

 • Na vyšetrenie sa objednajte vopred na konkrétny deň a hodinu.
 • Prineste si so sebou občiansky preukaz, vodičský preukaz.
 • Ak nosíte okuliare, prineste si ich so sebou.

Dĺžka vyšetrenia je závislá od celkového priebehu vyšetrenia, rýchlosti pracovného tempa, zvyčajne sa pohybuje v rozmedzí 1-1,5 hodiny.

Na vyšetrenie je potrebné prísť v dobrej psychickej a fyzickej kondícii, odporúčame dostatok spánku. Klient nesmie byť pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok. 

Psychologický posudok vydávame po ukončení vyšetrenia na počkanie.

Vyšetrenie je spoplatnené podľa cenníka.

 

 

 

Vyšetrenie vodičov s VRZ (vodiči s právom prednostnej jazdy) a ADR (vodiči s nebezpečným nákladom)

 • Na vyšetrenie sa objednajte vopred na konkrétny deň a hodinu.
 • Prineste si so sebou občiansky preukaz, vodičský preukaz.
 • Ak nosíte okuliare, prineste si ich so sebou.

Dĺžka vyšetrenia je závislá od celkového priebehu vyšetrenia, rýchlosti pracovného tempa, zvyčajne cca. 1-1,5 hodiny. Súčasťou vyšetrenia je vyšetrenie periférneho vnímania.

Na vyšetrenie je potrebné prísť v dobrej psychickej a fyzickej kondícii – odporúčame dostatok spánku. Klient nesmie byť pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok. 

Psychologický posudok vydávame po ukončení vyšetrenia na počkanie.

Vyšetrenie je spoplatnené podľa cenníka.

  sanitka

 

 

autoškola

 

Vyšetrenie inštruktorov autoškôl

 • Na vyšetrenie sa objednajte vopred na konkrétny deň a hodinu.
 • Prineste so sebou občiansky preukaz, vodičský preukaz.
 • Ak nosíte okuliare, prineste si ich so sebou.

Dĺžka vyšetrenia je závislá od celkového priebehu vyšetrenia, rýchlosti pracovného tempa, zvyčajne cca. 1,5 hodiny.

Súčasťou vyšetrenia je podrobný anamnestický dotazník, vyšetrenie reakčného času a psychomotorického tempa, vyšetrenie osobnostných charakteristík súvisiacich s činnosťou inštruktorov autoškôl.

Na vyšetrenie je potrebné prísť v dobrej psychickej a fyzickej kondícii, odporúčame dostatok spánku. Klient nesmie byť pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok. 

Psychologický posudok vydávame po ukončení vyšetrenia na počkanie.

Vyšetrenie je spoplatnené podľa cenníka.

 

 

 

Vyšetrenie vodičov po zadržaní vodičského preukazu

 

 • Na vyšetrenie sa objednajte vopred na konkrétny deň a hodinu.
 • Prineste so sebou občiansky preukaz, rozhodnutie z dopravného inšpektorátu PZ.
 • Ak nosíte okuliare, prineste si ich so sebou.

Dĺžka vyšetrenia je závislá od celkového priebehu vyšetrenia, rýchlosti pracovného tempa, zvyčajne cca. 1-1,5 hodiny.

Na vyšetrenie je potrebné prísť v dobrej psychickej a fyzickej kondícii – odporúčame dostatok spánku. Klient nesmie byť pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok. 

Psychologický posudok vydávame po ukončení vyšetrenia na počkanie.

Vyšetrenie je spoplatnené podľa cenníka.

 

kľúče od auta a vodičský preukaz na ruke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborné poradenstvo

 

Odborné poradenstvo sa podľa vyhlášky aktuálne platného zákona o cestnej premávke (361/2011 Z.z.) týka tých vodičov, ktorí sa dopustili priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osobu, ktorej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Odborné poradenstvo má viesť k zodpovednému a bezpečnému správaniu takejto osoby ako účastníka cestnej premávky a predchádzaniu ďalších deliktov pod vplyvom alkoholu v cestnej premávke.

Predpokladom účasti je rozhodnutie PZ, v ktorom sa vodičovi ukladá povinnosť podrobiť sa odbornému poradenstvu. Toto rozhodnutie je potrebné priniesť psychológovi, ktorý vykonáva odborné poradenstvo.

Absolvovanie Odborného poradenstva je nevyhnutný predpoklad na vrátenie vodičského oprávnenia po uplynutí trestu za dopravný priestupok.

 

 

Priebeh odborného poradenstva

Odborné poradenstvo je organizované skupinovou formou v štyroch stretnutiach (každé v trvaní 180 min), stretnutia sú plánované zvyčajne 1 krát do týždňa. Na záverečnom stretnutí  absolvuje účastník poradenstva výstupný pohovor. Minimálny počet účastníkov je 3 a maximálny počet je obmedzený na 10 osôb.

Obsahom odborného poradenstva je analyzovať príčiny deliktu, vzťah k osobným postojom, stratégie zmeny, stabilizovanie, získanie vedomostí, sebakontrola, bezpečná, ohľaduplná jazda podľa predpisov, uvedomovanie si rizika, správne odhadnutie seba samého, rozpoznanie nebezpečenstva.

Odborné poradenstvo je spoplatnené podľa cenníka.

 

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia