GDPR

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ďalej len „GDPR“ a podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon“

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Názov: CEREBRUS-PSYCHE s.r.o., Zlatovská 2210, 911 05 Trenčín, IČO: 46300660, tel.: +421903432937, mail: cerebrus.siskova@gmail.com (ďalej len „prevádzkovateľ“) v informačných systémoch a pri výkone svojej činnosti, spracúva osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutá osoba“).

Na aký účel a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom:

 • poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti - je plnením zákonnej povinnosti v spojení s verejným záujmom (čl. 6 ods. 1 písm. c) a čl. 9 ods. 2 písm. h) a i) GDPR), na základe osobitných právnych predpisov, najmä: zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov; zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov; zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov; 

  Príjemcami osobných údajov sú osoby vymenované v § 24 ods 4 a § 25 ods 1 zákona č. 576/2004 Z.z.; 

  Prevádzkovateľ uchováva dokumentáciu dotknutých osôb 20 rokov v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z.. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
   
 • správy rezervácie termínov ošetrenia, vrátane rezervácií na základe oprávneného záujmu (čl 6 ods.1 písm. f) GDPR). Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zabezpečenie riadneho chodu zariadenia, s cieľom zvyšovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

  Poskytovanie Vašich osobných údajov na predmetný účel je dobrovoľné, bez týchto údajov však nie je možné vybaviť Vašu požiadavku. Osobné údaje súvisiace s predmetom požiadavky budú vymazané dňom vybavenia požiadavky dotknutej osoby.
   
 • plnenia povinností súvisiacich so zabezpečením účtovníctva a s tým súvisiacich dokladov – je plnením zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) na základe osobitných právnych predpisov, najmä: zákon č 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;  zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,  zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov; Bežné osobné údaje súvisiace s uplatnením finančných nárokov a plnením povinností (údaje na faktúre, zmluve, objednávke, dokumentoch v účtovníctve) sú uchovávané 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Príjemcom osobných údajov je sprostredkovateľ prevádzkovateľa, s ktorým má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
   
 • plnenia zmluvných vzťahov s dodávateľmi – je plnením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Ide o zmluvné vzťahy s dodávateľmi služieb, najmä ak ide o SZČO alebo fyzickú osobu. 

  Prevádzkovateľ uchováva identifikačné údaje a údaje o predmete zmluvy, po dobu 5 rokov po skončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých nárokov. Poskytovanie Vašich osobných údajov na predmetný účel je dobrovoľné, bez týchto údajov však nie je možné pristúpiť k uzatvoreniu príslušných zmlúv a riadnemu plneniu vzájomných záväzkov.

  Príjemcom osobných údajov je sprostredkovateľ prevádzkovateľa, s ktorým má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov,
   
 • správy registratúry – je plnením zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) na základe zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

  Prevádzkovateľ uchováva údaje 10 rokov v zmysle zákona a podľa 
   
 • prezentovania spoločnosti prostredníctvom informácií na webe na základe oprávneného záujmu (čl 6 ods.1 písm. f) GDPR). Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zvyšovanie povedomia o produktoch a službách prevádzkovateľa v online prostredí. 

  Osobné údaje spracúvame až do odstránenia príspevku dotknutou osobou alebo prevádzkovateľom, odstránenia profilu prevádzkovateľa alebo na žiadosť dotknutej osoby o výmaz svojich údajov. Súčasťou oprávneného záujmu môže byť aj odpovedanie na príslušné otázky v komentároch. Správca internetovej stránky zodpovedný za zber osobných údajov návštevníkov jeho stránky a ich prenos správcovi internetovej stránky. Prevádzkovateľ naopak v zásade nie je zodpovedný za ďaľšie spracovanie týchto údajov správcom internetovej stránky.
   
 • vybavovania žiadostí dotknutých osôb, uplatňujúcich si svoje práva - je plnením zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) na základe osobitných právnych predpisov: zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

  Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby po dobu 5 rokov. Príjemcami sú fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb, subjekt poskytujúci poradenstvo.

V zmysle čl. 4 bod 9. GDPR sa orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje  v rámci konkrétneho zisťovania sa nepovažujú za príjemcov osobných údajov - spracúvanie údajov  orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov.

Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenie dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona.

Prevádzkovateľ neprenáša ani nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácii.

Vaše osobné údaje nebudú použité na vyhodnotenie Vašich určitých osobných znakov alebo charakteristík, ktoré súvisia napríklad s Vašimi majetkovými pomermi, zdravím, záujmami či Vaším správaním alebo polohou t.j. nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie, bez zásahu človeka, aby nedochádzalo ku prijímaniu rozhodnutia prevádzkovateľa s právnym účinkom alebo podstatným vplyvom na dotknutú osobu.

Dotknutá osoba sa môže so svojimi otázkami a požiadavkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv obrátiť na prevádzkovateľa písomne alebo elektronicky (emailom) prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov. 

Aké máte práva:

 1. Právo namietať – dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely takéhoto priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s takýmto priamym adresným oslovením (napr. e-mailom, poštou, telefonicky).
   
 2. Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov a na prístup k osobným údajom - máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom
   
 3. Právo na opravu Vašich údajov – máte právo na opravu svojich nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov. Neváhajte nás požiadať, aby sme tieto údaje upravili, aktualizovali alebo doplnili
   
 4. Právo na výmaz (na zabudnutie) – za určitých okolností máte právo na výmaz svojich údajov, napríklad ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť
   
 5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať
   
 6. Právo na prenos osobných údajov - za určitých okolností máte právo nás požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami
   
 7. Právo namietať automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
   
 8. Právo súhlas odvolať - ak dotknutá osoba poskytla svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Stačí, ak túto skutočnosť oznámi e-mailom alebo písomne na adresu uvedenú vyššie. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred jeho odvolaním
   
 9. Právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov SR - pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu podmienok spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Ak sa na  nás obrátite s námietkou alebo žiadosťou o uplatnenie niektorého zo svojich práv, s odvolaním sa na GDPR resp. zákon, informujeme Vás o dôvodoch nášho postupu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti rovnakým spôsobom, akým svoju žiadosť podáte. Z dôvodu zabezpečenia, aby sa Vaše zákonné práva nezneužívali inými osobami a Vaše osobné údaje neboli neoprávnene odovzdané cudzej osobe, Vašej žiadosti vyhovieme iba v prípade, že nemáme pochybnosti o totožnosti osoby, ktorá žiadosť podáva.

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť, dopĺňať, aktualizovať túto informáciu pre dotknuté osoby.

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia